Patiëntgevens – Gezondheidscentrum De Meridiaan – IJSSELSTEIN UT
Header afbeelding
Gezondheidscentrum De Meridiaan
Tiranastraat 7 3404 CJ
IJSSELSTEIN UT

Patiëntgevens

BEHEER PATIËNT GEGEVENS

 

Als huisartsen vinden we het belangrijk dat patiënten meer regie kunnen hebben over hoe ze met hun gezondheid omgaan. Inzicht in uw eigen medische gegevens kan hierbij helpen. Bovendien is het per 1 juli 2020 wettelijk verplicht om u elektronisch toegang te geven tot uw medische gegevens. Op dit moment wordt landelijk gewerkt aan een ICT oplossing waarbij uw gegevens straks via een app of website door u ingezien kunnen worden. In de loop van 2020 wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gesteld en ontvangt u instructies hoe u deze gegevens kunt bekijken.

Privacy & beheer van patiëntengegevens

Onze praktijk maakt gebruik van een elektronisch medisch dossier en registreert daarin alle relevante medische en contextuele gegevens van de patiënt conform de NHG-richtlijn Adequate dossiervorming in het elektronisch patiëntendossier.

De praktijk zorgt ervoor dat het medisch dossier bij vertrek van een patiënt, met diens toestemming en zonder diens tussenkomst, elektronisch wordt overgedragen. Bij inschrijving van een nieuwe patiënt spant de praktijk zich in om het medisch dossier door de vorige praktijk overgedragen te krijgen.

Overdracht vindt zo spoedig  mogelijk plaats, bij zowel inschrijving als uitschrijving, uiterlijk binnen een maand. Als overdracht niet mogelijk blijkt, dan informeert de praktijk de gezondheidscentrum De Meridiaan heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk.Patiënten gegevens (medische voorgeschiedenis, medicatie en het journaal van de laatste drie maanden) worden via het landelijk schakelpunt onder strikte voorwaarden ter inzage gegeven aan de behandeld arts op de huisartsenpost en de specialist in het ziekenhuis. Dit alleen na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.  Deze toestemming wordt door de patiënt eenmalig gegeven, maar kan ten alle tijden weer ingetrokken worden.Telefoongesprekken kunnen opgenomen worden voor scholingsdoeleinden. Dit wordt vermeld door het bandje dat u hoort wanneer u belt. De gesprekken worden na drie maanden verwijderd.

Onze praktijken stellen de patiënt op diens verzoek in de gelegenheid het eigen dossier in te zien, eventuele onjuistheden te laten corrigeren en verstrekken hiervan desgewenst een kopie.

De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem of haar zijn verzameld en verwerkt.De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt.De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze  onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de  praktijken worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijken niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in.

Mag de behandelend arts informatie verstrekken n.a.v. een verzoek van bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij?

Ja, mits er gerichte, schriftelijke toestemming van de patiënt aanwezig is en het gaat om het verstrekken van informatie die feitelijk van aard is. Een oordeel of prognose hoort niet van de behandelend arts te worden gevraagd. De behandelend arts hoort die ook niet te geven.

Toelichting

Deze informatie-uitwisseling tussen behandelend arts en verzekeringsgeneeskundige of medisch adviseur moet dienen ter voorkoming van dubbel, kostbaar en voor de verzekerde soms hinderlijk onderzoek. Het verdient daarbij uiteraard de voorkeur dat vragen die door de verzekerde zelf beantwoord kunnen worden niet meer aan zijn behandelend arts worden voorgelegd. Dit geldt bijvoorbeeld met betrekking tot vragen als: “Is het genezingsproces naar wens verlopen?” en “Is de betrokkene reeds uit de behandeling ontslagen?”, deze kunnen natuurlijk door de patiënt zelf beantwoord worden. De vraag: “Zal ten gevolge van het ongeval blijvend hinder worden ondervonden?” is een vraag die door de behandelend arts niet beantwoord kan worden, omdat het hier gaat om het verstrekken van een prognose. Eigen lichamelijk onderzoek door of namens de medisch adviseur is niet altijd een vereiste.

Gerichte vraagstelling

Het uitgangspunt voor het opvragen van aanvullende gegevens door de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij is dat deze aan de hand van de hem ter beschikking staande medische gegevens, met een gerichte vraagstelling aanvullende medische informatie opvraagt bij de behandelend arts. Een en ander kan uitsluitend met gerichte, schriftelijke toestemming van betrokkene geschieden. Dit betekent, dat het aan betrokkene duidelijk moet zijn welke gegevens het betreft, met welk doel deze worden gevraagd en aan wie.

Het vaak in correspondentie gedane verzoek om toezending van kopieën van specialistenbrieven is te algemeen van aard. In specialistenbrieven kunnen namelijk meerdere gegevens opgenomen zijn, dan relevant voor de vraagstelling. Hier moet dus voorzichtigheid mee worden betracht.

Machtiging verifiëren

De behandelend arts die medische gegevens wil verstrekken aan derden is gehouden zich ervan te overtuigen dat de patiënt daar inderdaad mee instemt. Dit betekent, dat bij twijfel over de machtiging contact opgenomen moet worden met de patiënt om de machtiging te verifiëren en de patiënt eventueel te wijzen op risico’s die aan het verstrekken van bepaalde gegevens verbonden zijn.