Praktijk Bruens – Gezondheidscentrum De Meridiaan – IJSSELSTEIN UT
Header afbeelding
Gezondheidscentrum De Meridiaan
Tiranastraat 7 3404 CJ
IJSSELSTEIN UT

Praktijk Bruens

De Praktijk

Ivm vakantie is Dr Bruens afwezig van 18/7 t/m 05/08

Spreekuurbezoek

Voor het maken van een afspraak op het spreekuur bij dokter Bruens kunt U iedere werkdag bellen tussen 8:00 en 17.00 uur. Bij afwezigheid zult u een bericht horen waarin u verwezen word naar een ander telefoonnummer, of u kunt zich aan de balie melden.

Als u denkt meer tijd nodig te hebben dan in een consult van 10 minuten besproken kan worden, meldt u dit aan de doktersassistente. Zij kijkt dan of er ruimte is voor een zgn. ‘dubbel consult’.

Visites

Indien u niet in staat bent om zelf naar de praktijk te komen is het mogelijk om een afspraak te maken voor een visite. In dat geval komt dokter Bruens bij u thuis langs. Tijdstip van haar bezoek is afhankelijk van de urgentie van uw klacht.

Bijzondere Verrichtingen

Buiten de reguliere diensten die u van een huisarts kunt verwachten verricht dokter Bruens ook bijzondere ingrepen. Hieronder vallen kleine chirurgische ingrepen (o.a. verwijderen talgkliercystes, moedervlekken en ingegroeide teennagels). Bij de assistentes of de praktijkverpleegkundige kunt u terecht voor een hartfilmpje, 24 uurs bloeddrukmeting, longfunctie onderzoek en dopplers (onderzoek toegankelijkheid bloedvaten benen).

Opvragen onderzoeksuitslagen

Voor het opvragen van uitslagen van bloed- en röntgenonderzoek, kweken en uitstrijkjes kunt u iedere dag bellen tusen 10:30 en 16:30 uur. Uitslagen kunt u via de doktersassistente vernemen, bij meer complexe uitslagen of indien er vragen blijven bestaan, kunt u een afspraak maken met uw huisarts.

Saskia

Assistente

Beschikbare dagen:

MaDiVr

Carla

Assistente

Beschikbare dagen:

Wo

Marcella

Assistente

Beschikbare dagen:

MaVr

Elisa

Assistente

Beschikbare dagen:

DiWoDo

Naoual

Assistente

Beschikbare dagen:

MaDiDo

Willeke

Assistente

Beschikbare dagen:

Do

Ikram

Assistente / Praktijkondersteuner somatiek in opleiding

Beschikbare dagen:

DiDoVr

Nadesda

Assistente / SOH in opleiding (Spreekuur ondersteunend huisarts)

Beschikbare dagen:

MaDiWo

Pauline

Assistente / Stoppen met roken coach

Beschikbare dagen:

WoDoVr

Michèle

Praktijkondersteuner GGZ

Carla

Praktijkondersteuner somatiek

Beschikbare dagen:

MaDiDo

Susan

Praktijkondersteuner somatiek

Beschikbare dagen:

MaDiVr

Carola

Praktijkondersteuner somatiek/praktijkmanager

Beschikbare dagen:

MaDiWoDoVr

Huisartsenpraktijk de Meridiaan is zowel met de auto als met het openbaar vervoer prima bereikbaar. Voor de deur zijn twee invalidenparkeerplaatsen.

Openbaar Vervoer

Wanneer u met het openbaar vervoer naar de huisartsenpraktijk komt, is de sneltram het beste vervoersmiddel. De sneltram vertrekt vanuit Utrecht, en gaat via Nieuwegein naar IJsselstein in ongeveer 35 minuten. U kunt blijven zitten tot de eindhalte (Halte: IJsselstein Zuid). Vanaf de tramhalte is het nog slechts 1 minuut lopen. Wanneer u uit de tram stapt ziet u aan uw rechterhand de supermarkt ‘Plus’ zitten, de huisartsenpraktijk bevindt zich hier schuin tegenover. Voor de huisartsenpraktijk neemt u de deur onder het blauwe bord ‘Meridiaan”.

Voor het maken van een afspraak op het spreekuur bij de artsen kunt U iedere werkdag bellen tussen 8:00 en 17.00 uur. Bij afwezigheid zult u een bericht horen waarin u verwezen word naar een ander telefoonnummer. 

Als u vragen hebt kunnen de assistenten door hun opleiding en hun triagewijzer u op veel vragen antwoord geven. De artsen zijn altijd op de hoogte wat de assistente heeft geantwoord. De meeste vragen kunt u ook zelf nazoeken op www.thuisarts.nl , ondersteund door alle Nederlandse huisartsen. Hierop zijn veel adviezen te vinden en staat wanneer u contact met uw huisarts op moet nemen. 

Streven is vragen aan de arts die gesteld worden voor 12:00 dezelfde dag aan u terug te antwoorden. U kunt rond 16:00 daarvoor bellen naar de assistentes. Vragen gesteld na 12:00  worden in principe de volgende dag voor 16:00 beantwoord.

E-consulten worden in principe binnen 5 werkdagen beantwoord. Mocht er een antwoord sneller nodig zijn verzoeken wij u de assistente te bellen.

Praktijk Mevr. drs. P.J.A. Bruens – van Ballegooijen : 030-688 12 18

Dokter Bruens- van Ballegooijen is op maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig. Op woensdag en donderdag werkt dr. van der Vegt in de praktijk van dr. Bruens

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Bruens-van Ballegooijen is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk Bruens-van Ballegooijen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan huisartsenpraktijk Bruens-van Ballegooijen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Bruens-van Ballegooijen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartsenpraktijk Bruens-van Ballegooijen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
huisartsenpraktijk Bruens-van Ballegooijen wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

 

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.